1. Jelen szabályzat a https://www.facebook.com/mediwel.hu/ oldalán futó ”Nyerj Te is OTO Adore Foot Warm intelligens talpmasszázs készüléket!” játékra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
2. A játék leírása:
A Játékos részt vehet a nyereményjátékban és jogosult lehet a nyereményre, amennyiben a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívást tartalmazó bejegyzésben leírt részvételi feltételt teljesíti:
A megadott kérdésre érdemben válaszolni kommentben a játékfelhívást tartalmazó bejegyzés alá.
Kérdés: Mi a termék neve?
A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A játék során egy darab OTO Adore Foot Warm intelligens talpmasszázs készülék kerül kisorsolásra a kommentelők között. A nyertest a kommentelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.
3. A játék időtartama:
A Játék időtartama: 2018. 02. 08. – 2018. 03. 07. 24.00 óra. Sorsolás időpontja: 2018. 03. 08. 14.00 óra. Nyertesek száma: 1 Nyeremények: 1 db OTO Adore Foot Warm intelligens talpmasszázs készülék 89.000,-Ft értékben Eredményhirdetés: a sorsolást követő legkésőbb 3 munkanapon belül.
4. Részvételi feltételek:
– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. – Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. – A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. Sorsolás és nyeremények:
A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com A nyertesek neveit az Mediwel Facebook oldalán tesszük közzé, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 3 munkanapon belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; – ha az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
Amennyiben a fenti pontok valamelyike miatt a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, a nyeremény a pótnyertest illeti meg (ha került kisorsolásra).
6. Nyertesek értesítése:
A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
7. Nyeremények átvétele:
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
8. A Szervező felelőssége:
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
9. Adatvédelmi tájékoztatás:
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel, kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja – beleegyezik abba, hogy a nyeremény átvételekor róla fotó készüljön, amely a nyertes nevével együtt megjelenhet a Szervező Facebook oldalán.
10. Kizárás:
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
11. Vegyes rendelkezések:
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.