Garanciális feltételek

Ön nálunk kockázat nélkül vásárol, hiszen minden Mediwel termékre 14 napos pénz-visszafizetési garanciát vállalunk.

Vállalkozásunk további termékeit 1 éves jótállási határidővel forgalmazza.

Lejjebb az 1 éves jótállási konstrukciónak megfelelő feltételeket olvashatja:

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 14 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést minél hamarabb elvégezze.
Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A fogyasztó javítási igényével közvetlenül az alábbi szervizhez fordulhat.

Mediwel Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 107.; szerviz@mediwel.hu; tel: 06/20 852 93 30
A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi adatokat:
a fogyasztó neve és címe;
a termék megnevezése, vételára;
a vásárlás időpontja;
a hiba bejelentésének időpontja;
a hiba leírása;
a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény;
a kifogás rendezésének módja.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor elismervény átadására köteles. Az elismervényen fel kell tüntetni:
a fogyasztó nevét és címét;
a termék azonosításához szükséges adatokat;
a termék átvételének idejét;
azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

FLABéLOS Jótállási Csomagok

A jótállási csomag vásárlásának feltételei:

A gép új, vagy a vásárlás 3 napon belül történt a Mediwel Kft-től.
A gépet teljes körűen átvizsgálja a Mediwel Technikusa. A szakember által átvizsgált és hibátlannak ítélt állapot esetén máris megvásárolható a jótállási csomag, hiba esetén azonban árajánlatot tesz a javításra vonatkozóan. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jótállási csomag csak a javítást követően vásárolható.
Az átvizsgálás és felmérés ára: 5.000.- Ft + kiszállási díj.

Igényelhető csomagok:

Magánszemélyeknek és cégnévre történő vásárlásnál, de otthoni használat esetén:
ÁR: 30.000.- Ft / félév

Előnyei:
Tervezhető kiadás;
biztonságos és kiszámítható megoldás;
az előgondoskodás révén elkerülhető az eredeti alkatrész(ek) magas árának azonnali és egyösszegű megfizetése;
már egy javítás esetén azonnali megtérülés.
Gondoskodó vállalatoknak és Szalonoknak
ÁR: 60.000.- Ft / félév

Előnyei:
A tervezettnél fokozottabb igénybevétel miatt előrelátó és egyben kiszámítható költség, amely ráadásul el is számolható. Összetett javítás esetén már az első alkalommal megtérülő befektetés.

További kérdései esetén, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz!